Oranjefeest Beemte Broekland 2015
logo

Voorbereidingen2015-1
Op 7, 8 en 9 augustus jongsleden heeft de 68e edi-tie van het Oranjefeest in Beemte Broekland weer plaatsgevonden. Gedurende het gehele weekend waren de weersgoden ons goed gezind en was er volop belangstelling voor de georganiseerde activi-teiten. Het bestuur van de OVBB kijkt dan ook te-rug op een zeer geslaagde editie van het Oranje-feest.
In de week voorafgaand van het Oranjefeest is er door de vele vrijwilligers hard gewerkt om het feestterrein en feesttent gereed te maken voor het weekend. Nadat de opbouwweek op donderdag-avond traditioneel werd afgesloten met een gezelli-ge avond voor alle opbouw- en commissievrijwilli-gers, kon het Oranjefeest op vrijdagmiddag van start gaan.

Vrijdag 7 augustus

Op vrijdagmiddag 7 augustus werd het Oranjefeest geopend door de senioren van Beemte Broekland en omstreken. Er waren deze middag 59 (!) senio-ren aanwezig, deze stijgende lijn blijft zich voort-zetten. Na een woordje van de voorzitter werd er afgetrapt met het Wilhelmus. De rest van de mid-dag werd de muziek verzorgd door zanger Dirk Strijk en de dialect-conferencier Karel van de Kate. Het bestuur kijkt terug op een warme, gezellige en goed bezochte middag.
Op vrijdagavond werd de eerste feestavond ver-zorgd door de band “Melrose” waarbij “DJ Bart” zorgde voor de hits in de pauzes. Hoewel deze avond wat rustig was, lieten allen die gekomen wa-ren merken zin te hebben in een feest. Melrose zet-te een geweldige show neer en de stemming zat er goed in!

Zaterdag 8 augustus2015-2

Op zaterdag 8 augustus stond vanaf 09.00 uur het ontbijt klaar voor de deelnemers aan de optocht. Dat de ontbijtcommissie elk jaar weer fantastisch werk levert is inmiddels goed te merken aan de op-komst tijdens het ontbijt. Er is aan elke smaak ge-dacht en inmiddels kunnen de Beemtenaren zich geen zaterdagochtend zonder ontbijt meer voor-stellen.
Voor de optocht van 2015 waren er verschillende nieuwe buurten/vriendengroepen die besloten heb-ben om zich aan te sluiten bij de optocht. Tevens wordt de groep oldtimers elk jaar gro-ter, waardoor de op-tocht voor alle toe-schouwers een afwis-selend schouwspel is. Het bestuur is erg blij met deze nieuwe ani-mo en hoopt dat dit zich de komende jaren verder uitbreid. Nadat alle wagens zich had-den verzameld in de feestwei, vond de prijsuitreiking plaats in de feesttent. De jury benoemde dit jaar de ´Saloon´ van ´CV de Moatjes´ als mooiste wa-gen en zij gingen met de 1e prijs naar huis.2015-3Op zaterdagmid-dag was het tijd voor de kinder-spelen. Het weer was zonnig en droog en vele kin-deren hadden de weg naar het feestterrein ge-vonden. Alle kin-deren waren, per leeftijdscategorie, verdeeld in ver-schillende groe-pen dieren en streden om de eerste prijs van hun groepje. De Commissie Kinderspelen heeft gezorgd voor leu-ke en afwisselende spelletjes, waarbij de kinde-ren een gezellige en sportieve middag hebben gehad! Aansluitend werden de oranje ballonnen weer losgelaten in het luchtruim. Binnenkort la-ten wij weten welke ballon de grootste reis heeft gemaakt.
2015-4Rond 15.30 uur vond er een nieuwe editie van Beemte’s Best Next Minikraanmachinist plaats. De mannen uit Beemte Broekland en omstreken streden op de minikraan om de 1e plaats. Dit jaar konden de punten verkregen worden door zo snel mogelijk gekleurde blokken op de juiste plek te zetten op een instabiel platform. De opgave bleek voor sommigen moeilijker dan gedacht! Jonny van Assen wist, evenals vorig jaar, de winst te pakken.
Op de zaterdagavond maakte de ´PPM Band´ en ´DJ Remco´ er een onvergetelijk topfeest van. Deze avond was erg gezellig en zeer goed be-zocht met een kleine 700 bezoekers. Ook de za-terdagavond blijft de laatste jaren gestaag groei-en!

Zondag 9 augustus

2015-5Op de zondagmiddag vanaf 13.30 uur, vond de zeskamp plaats. De temperaturen stegen deze middag ruim boven de 25 graden. Dit kwam goed uit omdat het grootste gedeelte van de spellen werd gehouden in een enorme waterbak. Deze bak met ruim 40 m3 water is speciaal voor deze spelen opgebouwd door de vrijwilligers van de Commissie Volksspelen. Dit jaar waren er met 10 deelnemende teams vele hopende gezichten tijdens de prijsuitreiking in de feesttent. Het ´campingteam´ van de ´CV de Moatjes´ ging er met de winst vandoor. De 2e prijs ging naar ´CV tha Lauwemannen-pappers´ en de 3e prijs naar ´Winnen…wat is dat?’.
Het Oranjefeest werd vervolgens voortgezet in de feesttent waar de opkomst weer groots was. De partyband ‘Heer en Meester’ zorg-de voor gezellige feestmuziek en deze middag werd ook de grote verloting gehouden. Rond 20.30 uur werd het Oranjefeest afgesloten, waar-bij het bestuur de nodige complimenten in ont-vangst mocht ne-men voor de organisa-tie van het afgelopen feest.

Afbouwen

Op de maandag-ochtend stonden er ruim 15 trouwe vrij-willigers klaar om het feestterrein en de feest-tent weer af te bouwen. Hoewel voor sommigen de nacht maar enkele uren had ge-duurd, stonden zij toch weer paraat! Na enkele uren zwoegen was het terrein op maandagmid-dag weer opgeruimd en stonden de keten met materiaal weer voor een jaar in de schuren ge-stald. De middag werd afgesloten met een drank-je en het inmiddels traditionele voetballen in de lege feesttent.
Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagd en gezellig Oranjefeest 2015. De vrijdagavond blijft een ‘zorgenkindje’ en alle tips nemen wij graag in ontvangst. Wij zijn tevreden met het stijgende animo voor zowel de seniorenmiddag, de zater-dagavond en de zondagmiddag. Wij willen daar-om alle bezoekers en in het bijzonder alle vrijwil-ligers en sponsoren bedanken voor het succesvol maken van deze editie!
Het bestuur van de Oranjevereniging Beemte Broekland